استخدام پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی