استخدام پزشک از سراسرکشور در شرکت ملی حفاری - اهواز