استخدام ١٠٩ نیروی جدید در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت