استخدام يك مجموعه فعال در زمينه توليد محصولات رسانه اي مستقر در شرق تهران (نيروي هوائي)