استخدام موسسه آموزشی و پژوهشی آگاهان نیرو در 3 استان