استخدام منشي كمك حسابدار با تحصيلات حداقل كارداني در رشته هاي حسابداري يا نرم افزار كامپيوتر it