استخدام مراکز درمانی و بیمارستان های تهران مهر ماه 92