استخدام فروشنده و سرپرست فروش و مدیر منابع انسانی و کارمند تحقیق بازار