استخدام عضو هیئت علمی پیمانی در دانشگاه علوم پزشکی همدان-مهر93