استخدام شیراز ، بندر عباس ، کرمان ، یزد و بوشهر 12 خرداد