استخدام شرکت کرف اهرم برای کار در کارخانه تولید قطعات بتنی