استخدام شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی در تهران و عسلویه