استخدام شرکت صنایع الکترونیک رضا در خراسان رضوی مهر