استخدام شرکت شریف فعال در صنایع نفت و گاز در استان مرکزی