استخدام شرکت سرمایه گذاری پذیرفته شد در بورس اوراق بهادار تهران