استخدام شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر