استخدام شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس (پامیدکو)