استخدام شرکتی فعال در زمینه های دانش بنیان و بومی سازی تکنولوژی های رو