استخدام روزاستخدام در رشته هاي مخابرات،برق،الكترونيك و مكانيك در تهران