استخدام در تهران ، شیراز ، اهواز، مشهد ، تبریز و اصفهان