استخدام دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني كردستان