استخدام برنامه نویس با دانش فنی بالا و توان انجام تحقیقات فنی