استخدامهای جدید نیازمندی کاردان نقشه کش و ماشین ابزار