استخدامهای جدید نیازمندی مراکز درمانی و بیمارستانها