استخدامهای جدید نیازمندی فوق دیپلم و یا لیسانس حسابداری