استخدامهای جدید نیازمندی رشته های فقه، الهیات یا فلسفه