استخدامهای جدید نیازمندی دستگاه های اجرایی آذربایجان شرقی