استخدامهای جدید نیازمندی تبریز-اردبیل-کرمانشاه-اهواز-بابل