استخدامهای جدید نیازمندی تبریز،ارومیه،زنجان،اردبیل،سنندج