اخبار استخدامی مهر سال93 استخدام یک شرکت صنعتی فعال در حوزه نفت، گاز