آگهی استخدام 53 بهورز در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد