آگهی استخدام یک مجموعه خدماتی واقع در شمال تهران جهت اداره امور عمومی