آگهی استخدام یک شرکت پیمانکاری تاسیسات و تجهیزات در اهواز و اصفهان