آگهی استخدام یک شرکت پخش بازرگانی درزمینه صنعت وساختمان