آگهی استخدام یک شرکت فروشنده تجهیزات پزشکی در بابل