آگهی استخدام یک شرکت خودرو سازی واقع در جاده مخصوص کرج