آگهی استخدام یک شرکت تحقیقاتی با فعالیت در صنعت نفت