آگهی استخدام گروه پژوهشی اقیانوس آبی واقع در تهران