آگهی استخدام گروه مادیران در 5 ردیف شغلی، واقع در تهران