آگهی استخدام گروه صنعتی لاوان واقع در کرمان-شهریور 1393