آگهی استخدام کارگاه گهرروش سیرجان واقع در شرکت معدنی و صنعتی گل­گهر