آگهی استخدام کارشناس در رشته مجسمه سازی 31 خرداد 92