آگهی استخدام کارشناس در رشته مجسمه سازی 30 خرداد 92