آگهی استخدام کارشناس در رشته مجسمه سازی 29 خرداد 92