آگهی استخدام کاردان برق و الکترونیک، کاردان مکانیک