آگهی استخدام کارخانه تولید مواد شیمیایی واقع در تهران