آگهی استخدام يك سازمان دولتي در راستاي انجام امور پژوهشی