آگهی استخدام نيروي قراردادی پيمانكار شرکت معدنی و صنعتی گل گهر واقع در تهران