آگهی استخدام مهندس برق، ابزار دقیق و کنترل 9 اسفند 91