آگهی استخدام مهندس برق، ابزار دقیق و کنترل 8 اسفند 91